ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР - ОФЕРТА
Місто створення та дата затвердження договору: Київ
Дата затвердження: 25.03.2020 року
територіальне обмеження: по всій території України
Початок дії договору: 25.03.2020 року

Уважно прочитайте положення цього договору та у випадку виникнення будь-яких незрозумілих положень, пунктів, трактувань пунктів, неточностей, юридичних колізій та невідповідності чинному законодавству України, просимо звернутись за контактними телефонами: т. (095) 353 - 20 - 98, або на e-mail: families@thinkglobal.xyz чи відмовитись від акцепту (згоди) на укладання цього договору.
Акцептуючись (погоджуючись) з умовами цього договору способом, описаним в параграфі 1 Договору Ви підтверджуєте те, що ознайомились з положеннями нормативно-правових актів, які регулюють сферу господарської діяльності, описану в цьому договорі, а також з усіма, без виключень, положеннями цього договору та розумієте механізм їх роботи, застосування та реалізацію. Також Ви погоджуєтесь з відповідальністю, яку понесете у випадках, передбачених положеннями цього договору.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ВИКОНАВЕЦЬ - приватний заклад освіти "СІНКГЛОБАЛ", юридична особа, зареєстрована за законодавством України, яка здійснює надання навчальних послуг на підставі ліцензії: Розпорядження № 1293 від 18.10.2017 виконавчого органу Київської міської ради про видачу ліцензії ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ "СІНКГЛОБАЛ" на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти).

ЗАМОВНИК - будь-яка фізична, дієздатна особа, законний представник клієнта Виконавця, яка погодилась з умовами цього договору (здійснила акцепт) у спосіб, зазначений в параграфі 1 Договору.

БАТЬКИ - законні представники клієнта, відповідно до чинного законодавства України.

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС - форма надання ВИКОНАВЦЕМ навчальних послуг в певній галузі ЗАМОВНИКУ.

ВЕБ-РЕСУРС - он-лайн електронний ресурс Виконавця, на якому розміщуються навчальні матеріали та навчальні курси для використання Замовником.


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Приватний заклад освіти «СІНКГЛОБАЛ», в особі директора Ковальової Олександри Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, далі за текстом - «ВИКОНАВЕЦЬ», пропонує будь-якій дієздатній особі укласти цей публічний договір - оферту про надання освітніх послуг на визначених у ньому умовах. У відповідності до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у випадку прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов'язується добросовісно їх виконувати.


Моментом згоди (акцепту) цього Договору вважається момент оплати Замовником послуг Виконавця в розмірі та на умовах, описаних в параграфі 4 Договору.


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання освітньої послуги.

2.2. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника здійснити надання освітньої послуги, а саме: надати доступ до он-лайн платформи, на якій розміщені навчальні матеріали.

2.3. Строк надання послуги обраховується відповідно до оплаченого Замовником періоду, але не менше ніж 1 календарний місяць.

2.4. Послуги за Договором надаються Виконавцем шляхом забезпечення можливості використання Замовником розміщених на ВЕБ-РЕСУРСІ навчальних матеріалів протягом всього строку надання послуг за Договором.

2.5. Послуги вважаються наданими Замовнику в повному обсязі після отримання Замовником доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи, за адресою в мережі інтернет: www.thinkglobal.space, без укладення Сторонами жодних додаткових документів на підтвердження факту надання послуг, в т.ч. але не виключно актів приймання-передачі наданих послуг, тощо.

2.6. Виконавець не несе жодної відповідальності за неможливість доступу Замовника до навчальних матеріалів, розміщених на Сервісі, з будь-яких технічних або інших причин, не пов'язаних з роботою самого Сервісу. У випадку виявлення технічних недоліків в роботі Сервісу, Виконавець повинен забезпечити їх виправлення в найкоротший можливий для таких недоліків термін.


  1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. За умови належного повного виконання Замовником умов й зобов'язань, передбачених даним Договором та виконання вимог чинного законодавства України, Виконавець зобов'язаний:

1) надати Одержувачу освітньої послуги доступу до системи проведення занять он-лайн та контролю знань он-лайн;

2) підготувати та надати Одержувачу освітньої послуги навчальні матеріали в необхідному для навчання обсязі в електронній формі;

3.2. За умови належного повного виконання Виконавцем умов й зобов'язань, передбачених даним Договором та виконання вимог чинного законодавства України, Замовник зобов'язаний:

1) у повному обсязі та своєчасно сплачувати Виконавцю плату за надання освітньої послуги в порядку та розмірі, встановлених Договором;

2) дотримуватись конфіденційності інформації, яка є комерційною таємницею, не розповсюджувати і не передавати стороннім особам чи організаціям без дозволу керівництва навчального закладу методичні розробки, документи, літературу та інші інтелектуальні цінності, що належать Виконавцю;

3) виконувати в повному обсязі та належним чином усі завдання, які даються вчителями та іншим персоналом на самостійне опрацювання.


  1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті України – гривні.

4.2. Форма розрахунків: безготівкова шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

4.3. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання визначається п. 3 або 4 Прайсу, який розміщений за веб-адресою: [вказати посилання на прайс] та залежить від пакету послуг, який обирає Замовник.

4.4. Моментом виконання сплати Договору Замовником вважається момент надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.5. Грошові кошти, сплачені Замовником за надання послуг, не підлягають поверненню у випадку розірвання Договору, а також в разі відмови Замовника від подальшого надання йому послуг.


  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН, СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Строк дії Договору відповідає строку надання послуг, що визначається пунктом 2.3. Договору.

5.2. Розірвання Договору не передбачено.

5.3. Текст Договору не підлягає внесенню будь-яких змін, окрім оприлюднення нової актуальної версії договору, опублікованої на офіційній веб-сторінці Виконавця, яка зазначена вище.

5.4. Надавач освітніх послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Надавача освітніх послуг. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань цього договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.


7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНШЕ

7.1. Замовник шляхом підписання Договору надає свою повну та безумовну згоду на збір та обробку своїх персональних даних Виконавцем з метою надання послуг за Договором.

7.2. У випадку зміни банківських або інших реквізитів Виконавця, електронне повідомлення про зміну таких реквізитів, надіслане Виконавцем на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в Договорі, є достатньою та належною підставою для Сторін використовувати для виконання умов Договору саме такі змінені реквізити.

7.3. У частині, не врегульованій цим Договором, Надавач освітніх послуг і Користувач послуг зобов'язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством України.

7.4. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що: - усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом. - на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору ВИКОНАВЦЕМ, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Виконавцю та його афілійованим особам, у т.ч., але не виключно керівникам та учасникам юридичних осіб.

7.5. Виконавець забороняє розповсюдження Замовником в будь-якому вигляді, в т.ч., але не виключно записом на електронні, магнітні пристрої та завантаження до мережі Інтернет навчальних, ілюстраційних, аудіо матеріалів, методик навчання, конфіденційної та комерційної інформації Виконавця, яка була надана Замовнику під час надання послуг.найменування: ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СІНКГЛОБАЛ"

скорочене найменування: ПЗО "СІНКГЛОБАЛ"

код за ЄДРПОУ: 41402059,

юридична адреса та адреса для листувань: 03191, м.Київ, вулиця Василя Касіяна, будинок 2/1, офіс 367,

банківські реквізити: п/р №26003052602436 в

Печерська Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"м.Київ,

МФО банківської установи: 300711,

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Телефон: +380674484556

Адреса електронної пошти: start@thinkglobal.xyz

Веб сторінка: www.thinkglobal.xyz

Директор: Ковальова Олександра Миколаївна